Bakkerijmuseum

Lekker boeiend

Missie & Visie

In 2014 schreven we een nieuwe missie en visie uit. Hierin stelden we enkele belangrijke doelstellingen voor de toekomst voorop. Deze missie en visie kaderen in het vernieuwingstraject dat het Bakkerijmuseum momenteel doorloopt. Over enkele jaren krijgen het museum en de gehele site namelijk een volledige facelift.

In 2015 namen we al een flinke stap vooruit met de renovatiewerken aan één van onze museumgebouwen (de voormalige graanschuur). Wens je op de hoogte te blijven van de komende vernieuwingen?

Hou dan zeker onze website in de gaten of schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief! 

Het Bakkerijmuseum is hét belangrijkste museum en kenniscentrum voor het bakerfgoed. Om dit engagement waar te maken verzamelt, bewaart, onderzoekt en presenteert het museum een collectie die een duidelijk beeld schetst van de Belgische ambachtelijke brood- en banketbakker in de 20ste eeuw. Het museum deelt haar passie voor dit bakerfgoed hoofdzakelijk met kinderen in familie- en schoolverband. Ze gaat hierbij de uitdaging aan om met haar publiek een nieuwe interactie op te zoeken, waarbij beleving en betrokkenheid centraal staan.

Het Bakkerijmuseum ambieert een ontmoetingsplaats te zijn, waar op een inspirerende en creatieve wijze heden en verleden in dialoog gaan met elkaar.

 

In de visietekst nemen we onze missie verder onder de loep:

Met ‘het belangrijkste museum’ verwijzen we naar onze unieke positie binnen de eigen regio maar ook in België: het Bakkerijmuseum bezit de grootste en meest diverse collectie brood-en banketbakkerij in het land. We streven ernaar het Bakkerijmuseum voor eens en voor altijd op de kaart te zetten, hoofdzakelijk in de eigen regio maar ook daarbuiten.

Met ‘kenniscentrum’ refereren we naar onze ambitie om als museum een spreekwoordelijke knooppunt te worden voor het Belgisch bakerfgoed voor iedere geïnteresseerde. Bovendien verwijzen we met ‘kenniscentrum’ specifiek naar ons documentatiecentrum als fysieke en virtuele verzamelplek voor alle kennisdragers die rechtstreeks verband houden met het Belgisch bakerfgoed. Het wordt een plaats waar zowel studenten, onderzoekers, andere erfgoedspelers, musea met een soortgelijke collectie en media terecht kunnen met hun inhoudelijke vragen over bakerfgoed. Kortom: iedereen die interesse heeft voor het bakerfgoed zal de weg vinden naar het Bakkerijmuseum. Tegelijkertijd vormt het documentatiecentrum het onmiskenbaar fundament voor ons eigen wetenschappelijke onderzoek.

De term ‘bakerfgoed’ duidt op de voorwerpen (machines, handwerktuigen…) die verwijzen naar het leven en het werk van de ambachtelijk brood-en banketbakker in de 20ste eeuw, die vroeger alles zelf vervaardigde: brood, snoep, chocolade, banket en ijs. Ook de immateriële getuigen zoals de ambachtelijke technieken en de knowhow en persoonlijke getuigenissen rekenen we tot het bakerfgoed. Naast dit hoofdthema leggen we in tijdelijke activiteiten hyperlinks naar de ruimere sociaaleconomische, religieuze, politieke, kunsthistorische betekenis van de traditionele bakambacht en bakproducten. Onze collectie bakerfgoed bakenen we geografisch af hoofdzakelijk tot België, maar we hebben ook oog voor de internationale context. De 20ste eeuw vormt het uitgangspunt, maar we leggen ook verbindingen naar andere tijdsperiodes.

Met ‘passie voor het bakerfgoed delen’ willen wij, de museummedewerkers - personeel én vrijwilligers - , de liefde en kennis voor het ambachtelijke bakkersberoep met hart en ziel doorgeven aan het publiek, dat op haar beurt andere mensen warm maakt voor het bakerfgoed. Met andere woorden: elke bezoeker maar ook iedere museummedewerker beschouwen wij als ambassadeur voor het Bakkerijmuseum.

Iedere geïnteresseerde heten we welkom in ons museum maar ‘kinderen in familie- en schoolverband’ beschouwen wij als onze hoofddoelgroep, meer bepaald kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Met ‘familieverband’ verwijzen wij naar de individuele bezoeker als kind, die samen met ouder(s) en/of grootouder(s) naar het museum trekt. Met ouder(s) en grootouder(s) doelen wij op zowel één- als tweeouder, alsook nieuwe samengestelde gezinnen en familie(s). Onder ‘schoolverband’ verstaan we leerlingen uit zowel het kleuter als het lager onderwijs. Wij bieden onze primaire doelgroepen een gevarieerd activiteitenprogramma op maat aan: we organiseren zowel algemene, thematische en vernieuwende doelgroepsgerichte activiteiten. Op deze manier streven wij hen, nu en in de toekomst, te blijven aanspreken.

Met ‘beleving’ refereren we naar onze ambitie om ons doelpubliek zoveel mogelijk de handen uit de mouwen te laten steken tijdens de workshops én tijdens het museumbezoek. We willen ons publiek een ervaringsmoment aanbieden die ruimer is dan enkel een receptieve kennisoverdracht.

De woorden ‘interactie, dialoog, betrokkenheid en ontmoetingsplaats’ verwijzen naar onze visie waarbij we het museum niet langer beschouwen als een plek waar louter voorwerpen worden getoond. Integendeel, we streven naar een ‘ontmoetingsplaats’ waar kennis rond bakerfgoed actief wordt gedeeld en verdeeld. We willen naar een museum waar de bezoeker samen met de museummedewerkers het bakerfgoed ontdekken en op zoek gaan naar een hedendaagse betekenis voor dit erfgoed; als het ware een ontmoeting tussen ‘verleden en heden’.
De collectie is hierbij niet langer gebonden aan één fysieke plaats, maar zal ook buiten de muren van het museum beleefd kunnen worden. Het Bakkerijmuseum wordt op die manier een plaats waar kennis, waarden en ideeën over de collectie maar ook over de gehele werking actief worden uitgewisseld.

‘Creativiteit’ duidt op onze ambitie om op alle vlakken te durven afwijken en vernieuwend te werk te gaan, in zowel de programmatie, museumpresentatie, interne werking en onze interactie met het publiek. Met ‘inspirerend’ bedoelen we dat we streven naar een museum met een werking die anderen zal beïnvloeden en inspireren. Hierbij focussen we ons vooral op de andere erfgoedspelers en culturele actoren in de eigen regio, maar ook daarbuiten, waaronder de erfgoedbeheerders met een soortgelijke collectie. Tegelijkertijd willen wij ons làten inspireren. We zoeken dan ook actief samenwerkingen met andere partners op. Enkel op deze manier zal onze werking maar ook dat van andere actoren in onze regio versterken.
Om dit alles te realiseren is een doorgedreven professioneel organisatiemanagement een absolute must en de eerste stap om woorden in acties te vertalen. Daartoe werken we planmatig op alle vlakken, met gedreven en betrokken medewerkers die voldoende expertise opbouwen.

We zijn er rotsvast van overtuigd dat we met deze toekomstvisie een blijvend en duurzaam draagvlak creëren voor ons bakerfgoed.


Bakkerijmuseum

Bakkerijmuseum

Albert I-Laan 2, 8630 Veurne
+32 58 31 38 97
info@bakkerijmuseum.be

Inschrijven nieuwsbrief


In samenwerking met
Vlaanderen Verbeelding Werkt
 
Provincie West-Vlaanderen
 
Stad Veurne
 
Erfgoed inzicht
 
Herita Open Monumenten